Офіційний сайт Теребовлянської міської ради

Категорії

Сайти відділів та установ

Теребовля з висоти пташиного польоту

Оголошення

 

 

Зараз на сайті

На сайті 69 гостей та відсутні користувачі

Анонс - 5 КАПЕЛЬ СМІХУ у нашому місті

Постійні комісії Теребовлянської міської ради

 СКЛАД

          постійних комісій Теребовлянської міської ради

шостого скликання

 

 З питань планування, бюджету та фінансів

1. Мудрик І.М. – голова комісії

2. Войнар В.М.

3. Кульчицький І.М.

4. Литвин А.Б.

5. Пельо І.В.

 

 З питань промисловості, будівництва, енергозбереження, розвитку суб'єктів малого підприємництва та торгівлі

1. Гайдан В.І. – голова комісії

2. Лешак І.Я.

3. Мисник С.І.

4. Новосад Я.І.

5. Штик М.І.

 

З питань землекористування

1. Стечишин В.С.  – голова комісія

2. Запорожець В.В.

3. Муж В.В.

4. Паньків Р.М.

5. Продан О.Й.

 

З питань освіти, культури, спорту, духовного відродження та роботи з молоддю

1. Бойко В.К. – голова комісії

2. Самець М.С.

3. Свергун А.Я.

4. Сип'як І.В.

5. Яворський З.І.

 

 З питань охорони здоров'я та соціального захисту населення

1. Площанський О.С. – голова комісії

2. Луцків Р.П.

3. Нагірна І.М.

4. Федів Н.Г.

 

З питань житлово-комунального господарства, побуту та екології

1. Репко Ю.І. – голова комісії

2. Біла О.В.

3. Заверуха Л.М.

4. Козак Я.М.

5. Паробок Н.І.

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЇ

ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

шостого скликання

I.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Положення про комісії Теребовлянської міської ради шостого скликання визначає порядок діяльності постійних комісій міської ради та тимчасових контрольних комісій міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», інших Законів України та регламенту Теребовлянської міської ради шостого скликання. 

Перелік,   функціональна    спрямованість    і    порядок організації  роботи  постійних  комісій  Теребовлянської міської ради визначаються регламентом Теребовлянської міської  ради  та цим Положенням.

ІІ. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Постійні  комісії  Теребовлянської міської ради  є органами ради,  що обираються з числа  її  депутатів,  для  вивчення,  попереднього   розгляду   і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету. 

Постійні комісії обираються радою на строк її  повноважень у  складі  голови  і  членів  комісії.  
Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією. 
Депутат міської ради може бути обраним тільки до однієї постійної комісії.

Всі члени комісії мають рівні права.

До  складу  постійних  комісій  не  можуть   бути   обрані міський голова, секретар міської ради.
Депутати  працюють  у  постійних  комісіях на громадських засадах.   
Депутат зобов'язаний брати участь  у  роботі  засідань  постійної  та  інших  комісій ради,  до складу яких його обрано. 
Депутат має право ухвального голосу  з  усіх  питань,  які розглядаються  на засіданнях постійної та 
інших комісій ради, до складу яких його обрано. 
Постійні  комісії  є  підзвітними раді та відповідальними перед нею.
Організація  роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії.  Голова комісії скликає і веде засідання  комісії, 
дає  доручення членам комісії,  представляє комісію у відносинах з іншими   органами,  об'єднаннями    громадян,    підприємствами, 
установами,  організаціями,  а також громадянами, організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комісії. 
У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює 
заступник  голови  комісії  або секретар комісії. 

Засідання постійної комісії є основною формою її роботи і скликається головою комісії, в міру необхідності, згідно з планом роботи комісії або у зв'язку з проведенням надзвичайної чи позачергової сесії ради та інших обставин, відповідно до цього положення. Засідання комісії може бути скликане також за письмовим зверненням міського голови, або ініціативою не менше як третини членів комісії. Засідання комісії є правомочним, якщо у ньому бере участь не менш як половина депутатів від загального складу комісії. Головує на засіданні комісії її голова, а у разі його відсутності заступник голови чи секретар комісії. Рішення комісії, що ухвалюють у вигляді висновків та рекомендацій приймаються шляхом голосування більшістю голосів від складу комісії.

Слухання в постійній комісії ради є особливою формою засідання комісії, за участю інших осіб, присутність яких є доцільною з
метою отримання необхідної інформації, аналізу усіх можливих варіантів вирішення питання та надання обговорюваному питанню 
публічності у випадках, коли питання є надзвичайно складним для вирішення, а наслідки від його вирішення можуть мати значний 
вплив на громаду в цілому, чи на окремі її частини. Слухання мають відкритий характер і у місці їх проведення забезпечується 
доступ громадськості, представників засобів масової інформації. На слуханнях, у порядку, встановленому головою комісії, мають 
право на виступ з доповіддю та брати участь в обговоренні запрошені особи та представники громадськості. 
Перелік,   функціональна спрямованість і порядок організації  роботи  постійних  комісій  визначаються  регламентом Теребовлянської міської ради та цим Положенням, щозатверджується  радою  з  урахуванням  вимог  Закону  України "Про засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері  господарської діяльності"   щодо  реалізації  повноважень ради у здійсненні  державної  регуляторної  політики постійними комісіями міської ради.
Постійна комісія для вивчення питань,  розробки  проектів рішень  ради  може  створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників  громадськості,  вчених  і  спеціалістів. 

Постійні комісії Теребовлянської міської ради:

1)  беруть участь у розробці заходів щодо реалізації доручень виборців, сприяють їх виконанню, здійснюють контроль за їх виконанням;

2)  попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готують висновки з цих питань

3)  готують пропозиції ради щодо необхідності проведення місцевого референдуму чи дорадчого опитування громадян.

Постійні комісії Теребовлянської міської ради за дорученням ради або за власною ініціативою:

1) попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, міського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, охорони навколишнього природного середовища, інші питання, які вносяться на розгляд ради;

2)  розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Постійні комісії Теребовлянської міської ради за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою постійні комісії:

1) вивчають діяльність   підзвітних   і  підконтрольних  раді  та  виконавчому комітету  міської ради органів,  а  також  
з питань, віднесених до відання ради, місцевих державних  адміністрацій,  підприємств, установ та організацій, їх філіалів  
і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд 
їх керівників,  а  в  необхідних  випадках  -  на  розгляд  ради  або виконавчого  комітету  міської ради;  
2) здійснюють  контроль  за  виконанням  рішень ради, виконавчого  комітету  міської ради;

3) розглядають пропозиції, заяви та скарги громадян. Робота із заявами і скаргами громадян проводиться відповідно до Закону України “Про звернення громадян” та Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”. Відповідальність за своєчасний, повний і об’єктивний розгляд звернень громадян, прийняття по них рішень та за повідомлення громадян про результати розгляду покладається на голів постійних комісій.

Для реалізації своїх повноважень постійні комісії ради мають право:

- створювати зі свого складу тимчасові робочі групи для аналізу необхідних матеріалів  та підготовки проектів висновків з найбільш складних питань винесених на розгляд комісій;

- проводити відкриті слухання в комісії, на які запрошувати керівників виконавчих органів ради, посадових осіб підприємств, установ та організацій, що знаходяться на території ради з питань , що належать до компетенції органів місцевого самоврядування та відповідної комісії ради;

- вимагати присутності на засіданні комісії посадових осіб виконавчих органів ради під час розгляду питань, що належать до їх компетенції;

-  вносити пропозиції щодо проведення позачергової сесії ради. Вносити пропозиції до порядку денного сесії ради, визначати доповідачів і співдоповідачів;

- мати право обов'язкового виступу від комісії при розгляді будь-якого  питання на сесії ради, що має пряме чи опосередковане відношення до компетенції комісії, або може призвести до зменшення надходжень чи збільшення витрат міського бюджету;

- виступити організатором чи брати участь у роботі конференцій, семінарів , “круглих столів”, інших публічних заходів, 
що віднесені компетенції комісії. Для запрошення на своє засідання посадових осіб постійна комісія не пізніше , як за три 
робочих дні до дня засідання, направляє посадовій особі запрошення за підписом голови комісії, чи особи, що його замінює. 
Посадова особа, яка запрошена на засідання, зобов'язана вчасно прибути на засідання комісії або, у разі неможливості 
прибути на засідання комісії з поважних причин, направити замість себе повноважну особу для розгляду питань.

Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень усіх форм власності необхідні матеріали і документи.

Рішення комісії приймаються після всебічного обговорення питань шляхом голосування і ухвалюються у формі висновків, рекомендацій. Рішення у формі висновків приймаються при розгляді питань, віднесених до компетенції комісії. Рекомендації ухвалюються комісіями щодо питань, які стосуються контрольної діяльності комісії. Висновки комісії є обов'язковими до розгляду сесією ради, міським головою та виконавчими органами ради. Рекомендації комісії підлягають обов'язковому розгляду органами та посадовими особами , яким вони надаються. Рішення комісії підписуються її головою, або у разі його відсутності, заступником голови  чи секретарем комісії

За  результатами  вивчення  і  розгляду  питань  постійні комісії готують висновки і рекомендації.  Висновки і  рекомендації 
постійної  комісії  приймаються  більшістю  голосів від загального складу комісії і підписуються  головою  комісії,  а  в  разі 
його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. 

Протокол засідання комісії. Кожне засідання комісії оформляється протоколом, який складає секретар комісії. В протоколі вказується дата та місце проведення засідання комісії; список членів комісії, присутніх на засіданні; список запрошених на засідання комісії перелік питань, що розглядаються, стислий виклад перебігу розгляду та обговорення питань; результати голосування по кожному із рішень. Протокол оформляється у двох примірниках не пізніше, ніж за 5 робочих днів. Один примірник зберігається у справах ради, другий – у справах комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

Висновки та рішення постійних комісій ради мають рекомендаційний характер. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними термін.

Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій,  а також за дорученням  ради,  міського голови, секретаря міської   ради   розглядатися постійними комісіями  спільно.  Голосування по кожному питанні проводиться окремо по кожній комісії. Відповідальною за складання протоколу є комісія, визначена головною, або комісія, голова якої був головуючим на спільному засіданні. Протокол спільного  засідання підписується головуючим на засіданні та головами комісій, що брали участь у спільних засіданнях, або особами, які їх замінюють. Висновки  і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх  спільних  засіданнях,  підписуються  головами відповідних постійних комісій.

Протягом строку своїх повноважень міська рада може утворювати нові постійні комісії ради, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій.

2.1. Комісія з питань планування, бюджету та фінансів.

Розробляє, за дорученням міської ради або з власної ініціативи, проекти рішень міської ради і пропозиції з питань, які належать  до її компетенції, перевіряє їх виконання, готує і подає висновки з питань, переданих комісії на розгляд, виступає на сесіях міської ради з доповідями і співдоповідями.

Бере участь у підготовці проекту бюджету, контролює процедуру його представлення, розгляду, доопрацювання, внесення змін та доповнень, затвердження,

Забезпечує контроль за дотриманням встановленого порядку фінансування видатків з міського бюджету і цільовим використанням бюджетних коштів.

Попередньо розглядає та вносить на затвердження міської ради проекти планів та програм економічного і соціального розвитку території ради, бюджету та змін до його показників, заслуховує квартальні та річний звіти про його виконання, виносить їх на затвердження міської ради.

Попередньо розглядає та узгоджує пропозицій щодо впровадження місцевих податків та зборів та визначення їх ставок.

Здійснює контроль за виконанням планів і програм економічного та соціального розвитку і бюджету, надходжень і видатків позабюджетного фонду.

Вносить на обговорення пропозиції щодо розвитку та ефективного використання комунальної власності.

Контролює укладання договорів на оренду комунальної власності, а також портфель замовлень комунальної служби та їх використання.

Вносить пропозиції щодо наданих пільг по оподаткуванню юридичних та фізичних осіб, що діють на території міської ради.

Бере участь в розробці питань, пов’язаних з залученням бюджетних надходжень для реалізації міських соціально-економічних та культурних програм.

Розглядає питання надання пільг, які спричиняють втрати місцевого бюджету.

Погоджує проекти усіх нормативних актів ради, незалежно від суб'єкту їх внесення , якщо вони стосуються планово-бюджетної діяльності ради.

2.2. Комісія з питань промисловості, будівництва, енергозбереження, розвитку суб'єктів малого підприємництва та торгівлі.

Розробляє, за дорученням міської ради або з власної ініціативи, проекти рішень міської ради і пропозиції з питань, які належать  до її компетенції, перевіряє їх виконання, готує і подає висновки з питань, переданих комісії на розгляд, виступає на сесіях міської ради з доповідями і співдоповідями.

Попередньо розглядає та узгоджує проекти нормативних актів та місцевих програм, що стосуються планів розвитку промисловості, будівництва, енергозбереження, підприємництва та торгівлі.

Розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи проекти рішень і пропозицій з питань здійснення державного контролю за дотриманням законодавства з питань планування, добудови та благоустрою міста, розвитку промисловості, малого підприємництва,  покращення торгівельного обслуговування населення.

Попередньо розглядає та узгоджує запровадження місцевих податків та зборів, а також пільг суб'єктам підприємницької діяльності.

Вивчає та аналізує стан розвитку промисловості, будівництва, підприємництва та торгівлі в місті та готує пропозиції щодо його поліпшення.

Здійснює обстеження в межах своїх повноважень роботи промисловості і торгівельного обслуговування населення незалежно від форм власності і вносить свої пропозиції на розгляд міської ради.

Розробляє і сприяє реалізації заходів, спрямованих на встановлення клімату довіри між міською владою та суб'єктами підприємництва, що діють на території  міської ради.

Забезпечує в межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів підприємців, створення їм необхідних умов діяльності.

Виробляє рекомендації з питань енергозабезпечення, енергозбереження, раціонального використання паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів, використання вторинних ресурсів, поширення нетрадиційних і поновлювальних джерел енергії.

Перевіряє в межах своїх повноважень роботу промислових підприємств, розташованих на території міста, дотримання ними екологічних норм та впровадження ними заходів щодо енергозбереження, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради.

Готує рекомендації щодо будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об’єктів промисловості, енергозабезпечення та енергозбереження, визначення пріоритетів інвестиційної діяльності на території міста.

Бере безпосередню участь у розробці і впровадженні програм розвитку малого та середнього бізнесу, підприємництва, захисту прав споживачів, контролює виконання даних програм.

Бере участь у розробці та вдосконаленні міських містобудівних програм, генерального плану забудови міста, правил використання забудови територій міста та іншої містобудівної документації.

Бере участь у підготовці пропозицій до програм соціально-економічного розвитку міста.

Вносить пропозиції до планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів на території міста, розглядає інвестиційні містобудівні програми, пропозиції і бізнес-плани юридичних осіб щодо розвитку окремих територій та будівництва об’єктів архітектури.

2.3. Комісія з питань землекористування.

Розробляє, за дорученням міської ради або з власної ініціативи, проекти рішень міської ради і пропозиції з питань, які належать  до її компетенції, перевіряє їх виконання, готує і подає висновки з питань, переданих комісії на розгляд, виступає на сесіях міської ради з доповідями і співдоповідями.

Попередньо розглядає та погоджує нормативні акти що стосуються питань землекористування.

Розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи проекти рішень з питань землекористування.

Здійснює контроль за дотриманням рішень ради з питань землекоритування, землевідведення під розміщення об'єктів на території міської ради.

Вивчає і готує пропозиції з питань виконання повноважень міської ради у галузі земельних відносин, визначених статтею 12 Земельного кодексу України та іншими законодавчими і нормативно-правовими актами України, зокрема:

- розпорядження землями територіальної громади;
- передачі земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб відповідно до Земельного Кодексу;
- надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності відповідно до Земельного Кодексу;
- вилучення земельних ділянок із земель комунальної власності відповідно до Земельного Кодексу;
- викупу  земельних ділянок для суспільних потреб територіальної громади; - організації землеустрою; 
- координації діяльності місцевих органів земельних ресурсів;
- здійснення контролю за  використанням та охороною земель комунальної власності,  додержанням земельного законодавства;
- обмеження, тимчасової заборони (зупинення) використання земель громадянами і юридичними особами у разі порушення ними вимог земельного законодавства; 
- підготовки  висновків  щодо  вилучення (викупу) та надання земельних ділянок відповідно до Земельного Кодексу; 
- інформування  населення  щодо вилучення (викупу),  надання земельних ділянок; 
- внесення пропозицій до районної ради щодо  встановлення  і зміни меж міста Теребовля і села Боричівка;
- вирішення земельних спорів; 
- вирішення інших питань у  галузі земельних відносин відповідно до законодавства.
Розробляє проекти рішень міської ради і готує висновки з питань земельних відносин, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями з даних питань. 

Готує висновки та рекомендації щодо проектів рішень ради про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у власність, оренду, постійне користування), оформлення права користування земельною ділянкою, надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки без оформлення матеріалів вибору.

Розглядає і надає висновки щодо приватизації земельних ділянок.

Розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи проекти рішень ради з питань здійснення контролю за дотриманням земельного законодавства.

Вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо  розроблення та здійснення організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, забезпечення додержання режиму використання земель.

Розглядає та контролює  в межах своєї  компетенції питання діяльності підприємств, організацій, установ у разі порушення ними вимог природоохоронного законодавства.

2.4.   Комісія з питань освіти, культури, спорту, духовного відродження та роботи з молоддю.

Розробляє, за дорученням міської ради або з власної ініціативи, проекти рішень міської ради і пропозиції з питань, які належать  до її компетенції, перевіряє їх виконання, готує і подає висновки з питань, переданих комісії на розгляд, виступає на сесіях міської ради з доповідями і співдоповідями.

Готує та вносить на розгляд ради питання про стан і перспективи розвитку  освіти, культури, спорту, молодіжної політики в місті.

Попередньо розглядає відповідні розділи програм соціально-економічного розвитку міста, розділи міського бюджету.

Бере участь у розробці програм, що сприяють роботі творчих спілок, національно-культурних, спортивних товариств, асоціацій, інших громадських неприбуткових організацій, які діють у сфері культури та спорту.

Ініціює та узгоджує пропозицій щодо проведення різноманітних професійних  та національних свят.

Бере участь у розробці і здійснення заходів , що сприяють відродженню духовності та культури народу, розвитку його національно-культурних традицій, народної творчості і художньої самодіяльності, художніх промислів і ремесел.

Здійснює контроль за забезпеченням охорони пам'яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання.

Вивчає питання про стан і розвиток освіти, культури, молодіжної політики, фізкультури, спорту, реалізації державної політики у цих сферах  та інші питання відповідно до напрямів діяльності комісії. Вносить пропозиції з цих питань на розгляд ради; розробляє проекти рішень ради і готує висновки, виступає на сесіях міської ради з доповідями і співдоповідями.

Бере участь в організації проведення спортивних турнірів і змагань на території міської ради.

Підтримує зв’язки з керівництвом усіх релігійних конфесій. Дбає про утвердження міжконфесійної злагоди у місті, при необхідності готує відповідні рекомендації, звернення, заяви з цього питання.

Дбає усіма їй доступними засобами, формами і методами про належне вивчення та утвердження в усіх сферах життя і діяльності краян державної української мови.

Контролює виконання відповідних профільних програм. 

2.5. Комісія з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення.

Розробляє,  за   дорученням   міської   ради  або  з  власної   ініціативи,

проекти рішень міської ради і пропозиції з питань, які належать  до її компетенції, перевіряє їх виконання, готує і подає висновки з питань, переданих комісії на розгляд, виступає на сесіях міської ради з доповідями і співдоповідями.

Попередньо розглядає проекти програм соціально-економічного розвитку міста в частині забезпечення надання послуг з охорони здоров'я та соціального захисту населення, що вносяться на розгляд ради та її виконавчого комітету.

Здійснює контроль за вирішенням відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов'язаних з охороною дитинства і материнства, опіки і піклування. Готує відповідні проекти рішень.

Попередньо розглядає відповідні розділи і показники планів економічного та соціального розвитку міста, бюджету міста, розробляє до них свої зауваження та пропозиції.

Погоджує проекти нормативних актів ради, що стосуються сфери охорони здоров'я незалежно від суб'єкта внесення.

Готує пропозиції щодо реформування системи охорони здоров'я та соціального захисту населення.

Бере участь у підготовці питань про стан і розвиток охорони здоров’я, проблем збереження сім’ї, материнства і дитинства, які вносить на розгляд міської ради, готує доповіді та співдоповіді з цих питань.

Попередньо розглядає відповідні розділи  і показники  щорічних програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, міського бюджету та звіти про їх виконання, вносить щодо них зауваження і пропозиції.

Попередньо розглядає проекти програм, спрямованих на охорону материнства, дитинства та сім'ї, поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, реабілітованих жертв політичних репресій, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку.

2.6.   Комісія з питань житлово-комунального господарства, побуту та екології.

Розробляє, за дорученням міської ради або з власної ініціативи, проекти рішень міської ради і пропозиції з питань, які належать  до її компетенції, перевіряє їх виконання, готує і подає висновки з питань, переданих комісії на розгляд, виступає на сесіях міської ради з доповідями і співдоповідями.

Попередньо розглядає та узгоджує проекти нормативних актів та місцевих програм, що стосуються питань житлово-комунального господарства, побуту та екології.

Попередньо розглядає, аналізує та вносить рекомендації до проектів міського бюджету та планів і програм соціально-економічного розвитку міста в частині питань житлово-комунального господарства, побуту та екології.

Здійснює обстеження та аналіз об'єктів житлово-комунального господарства та готує за їх наслідками відповідні пропозиції щодо шляхів вирішення проблем житлово-комунального господарства.

Аналізує скарги мешканців міста на роботу житлово-комунального господарства, розглядає найбільш типові з них на засіданнях комісії та ухвалює рекомендації щодо вирішення кадрових питань в житлово-комунальному господарстві.

Співпрацює з природоохоронними та екологічними громадськими організаціями та фондами з метою залучення ресурсів до вирішення місцевих екологічних проблем.

Здійснює інші заходи, пов'язані з місцевими екологічними проблемами та упорядкуванням житлово-комунальних і побутових проблем у місті.

Вивчає, аналізує і вносить пропозиції щодо поліпшення роботи житлово-комунального господарства міста, залучення інвестицій на його розвиток.

Бере участь у розробленні заходів з питань житлово-комунального  господарства та благоустрою територій.

Розглядає питання щодо тарифів на послуги в житлово-комунальній сфері, виносить на розгляд сесії відповідні висновки та рекомендації.

Контролює виконання Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

Розробляє програми та окремі заходи щодо створення та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та здійснює контроль за їх виконанням.

Розглядає і подає на затвердження міської ради проекти програм надання та продажу житла за пільговими умовами, ліквідації та непридатного для проживання житлового фонду, здійснює контроль з  даних питаннь.

Розглядає в межах чинного законодавства та своєї компетенції вимоги щодо поводження з відходами, контролює їх дотримання.

Бере участь в розробці заходів щодо впровадження екологічно-безпечних технологій утилізації твердих побутових відходів міста та контролює їх здійснення.

Сприяє екологічній просвіті, громадським ініціативам та вільному доступу населення до інформації про стан навколишнього природного середовища.

Сприяє впровадженню в усі сфери діяльності екологічно-безпечних, ресурсо- та енергозберігаючих технологій.

ІІІ. ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

Тимчасові  контрольні  комісії  міської ради є органами ради,  які обираються  з  числа  її  депутатів  для  здійснення  контролю   з конкретно  визначених  радою  питань,  що  належать до повноважень місцевого  самоврядування. 

Компетенція тимчасової контрольної комісії ради визначається в рішенні ради про створення такої комісії.

Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання,  персональний склад  комісії  та  її  голову вважається  прийнятим,  якщо  за  це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради. 
Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило,  закриті.  Депутати,  які входять до складу тимчасової контрольної комісії,  та залучені комісією для участі в її  роботі спеціалісти,   експерти,   інші  особи  не  повинні  розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою. 

Тимчасові контрольні комісії ради проводять свою діяльність відповідно до норм, визначених цим положенням для постійних комісій ради.

Результати роботи комісії оформляються звітом. Контрольні  комісії  подають  звіти  і пропозиції на розгляд ради. Звіт комісії має відкритий характер і підлягає оприлюдненню у спосіб, визначений комісією.

Повноваження   тимчасової   контрольної    комісії    ради припиняються  з  моменту  прийняття радою остаточного рішення щодо результатів  роботи  цієї  комісії,  а  такожу  разі  припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

 

 

 

Привітання Міського голови

День житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення

Шановні працівники житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення

Щиро вітаю Вас з Вашим професійним святом! У суспільстві Вам відведена особлива роль – постійно турбуватись про кожну людину. Своєю наполегливою працею Ви забезпечуєте життєдіяльність міста, створюєте необхідні умови для стабільної роботи підприємств, установ, організацій. Завдяки Вам  у наших оселях завжди є вода, тепло, газ, світло та інші блага. Ви стараєтесь утримувати у належному стані парки і сквери, прибудинкові території, тротуари та вулиці. Існування цих та інших простих благ – невід’ємна частина добробуту людей, а відтак і запорука їх хорошого настрою та гарного самопочуття щодня.

Детальніше...

Екскурсійні маршрути

Маршрут №1

 

Теребовлянський замок – Костел Кармелітів – Теребовлянська ратуша – Церква св. Миколая – Костел Петра і Павла – Залізничний вокзал.

 

            Піша екскурсія  вулицями: Шевченка(кол. Бартоша Головацького) – Кн. Василька (С. Хшановської, Панська, Широка, Сталіна).

 

            Зустріч групи біля підніжжя Теребовлянського замку.

 

Теребовлянський замок – найдавніша пам’ятка історії та архітектури міста.  Кам’яна фортеця зведена у 1630- 32 рр., за сприяння старости Олександра Балабана.

Парк Т. Г. Шевченка з однойменним пам’ятником – пам’ятник встановлено в 1954 році, автор Коробко.

Сучасний будинок Теребовлянського Вищого училища культури – побудований в 1930 роках, в якому містилось 6 кімнат чеської взуттєвої фабрики «Батя».

вул. І. Франка – вулиця на якій знаходилась синагога, а також кілька єврейських будинків та єврейська пекарня.

Дерев’яний пішохідний міст – побудований в 1970 роках (кам’яний міст побудований в 30-х роках 20 століття).

Сувенірна крамниця.

Костел Успіня Діви Марії (костел Кармелітів) – пам’ятка 17 століття, його будівництво велося з 1635 по 1640 рр., ченцями кармелітами, які прибули у Теребовлю на запрошення старости Петра Ожги. Монастир є комплексом споруд оборонного типу.

Сучасний РБК – знаходиться на території садів монастиря, згодом – площа А. Міцкевича.

Теребовлянська ратуша – будівля кінця 19 століття, побудована в класичному стилі, увінчана баштою з годинником.

Сучасний житловий будинок № (колишній будинок сім'ї Замерфельдів) – перший у Теребовлі будинок із підведеним водопостачанням, виконував роль готелю.

Церква св. Миколая – пам’ятка 17 століття, перша згадка про будівлю церкви датується 1614 роком. По плану церква – тринефна, носить оборонний характер. ЇЇ ґрунтовна реконструкція відбулась в 1735 році за сприяння о. Римбали.

Сучасний будинок супермаркету Теко (колишня школа для дівчаток ім. С. Хшановської).

Сучасна житлова будівля №99 (Народний дім) – колишній будинок Каси «Поміч», заснований в 1910-12 рр., у 1941 році тут було розміщено жандармерію.

Будинок дитячої спортивної школи – збудована в 1905 році для польського спортивно-гімнастичного товариства «Сокіл», у 50-х роках тут знаходився Будинок кінотеатру.

Сучасний універмаг – на його місці колись була побудована бурса А. Міцкевича, в 1940-41 роках, у цій будівлі розміщувався штаб 86 бомбардувального авіаполку.

Парафіялий костел Петра і Павла – зведений в 1924-1928 рр., побудований у стилі римських базилік раннього християнства. З 1956 до середини 90-х років виконував функцію РБК.

Парк князя Василька з однойменним пам’ятником – пам’ятник урочисто відкрито до святкування 900-річчя Теребовлі у 1997 році. Після Другої світової війни тут стояв пам’ятник Й. Сталіну та І. Леніну.

Залізничний вокзал – будівля австрійського періоду, урочисто відкрита  25 листопада 1896 року. З того часу майже не змінилась.

 

Тривалість екскурсії – 1 год. 30 хв.

 

 

Маршрут №2

Парк Т. Шевченка – Теребовлянська ратуша – Костел Кармелітів – Церква св. Миколая – Теребовлянський музей – Польське кладовище.

 

            Піша екскурсія вздовж вулиці Т. Шевченка (кол. Бартоша Головацького).

 

            Зустріч групи в парку Т. Шевченка.

 

Парк Т. Г. Шевченка з однойменним пам’ятником – пам’ятник встановлено в 1954 році, автор Коробко.

Сучасний будинок Теребовлянського Вищого училища культури – побудований в 1930 роках, в якому містилось 6 кімнат чеської взуттєвої фабрики «Батя».

вул. І. Франка – вулиця на якій знаходилась синагога, а також кілька єврейських будинків та єврейська пекарня.

Дерев’яний пішохідний міст – побудований в 1970 роках (кам’яний міст побудований в 30-х роках 20 століття).

Сувенірна крамниця.

Костел Успіня Діви Марії (костел Кармелітів) – пам’ятка 17 століття, його будівництво велося з 1635 по 1640 рр., ченцями кармелітами, які прибули у Теребовлю на запрошення старости Петра Ожги. Монастир є комплексом споруд оборонного типу.

Сучасний РБК – знаходиться на території садів монастиря, згодом – площа А. Міцкевича.

Теребовлянська ратуша – будівля кінця 19 століття, побудована в класичному стилі, увінчана баштою з годинником.

Сучасний житловий будинок № (колишній будинок сім'ї Замерфельдів) – перший у Теребовлі будинок із підведеним водопостачанням, виконував роль готелю.

Церква св. Миколая – пам’ятка 17 століття, перша згадка про будівлю церкви датується 1614 роком. По плану церква – тринефна, носить оборонний характер. ЇЇ ґрунтовна реконструкція відбулась в 1735 році за сприяння о. Римбали.

Будинок військкомату – колишня будівля

Сучасна школа інтернат для глухонімих дітей – у цих будівлях розміщувались драгунські полки айстро-угорської армії.

Теребовлянський музей – заснований в 1999 році.

Польське кладовище

 

Тривалість екскурсії – 1год.30 хв.

 

Замовлення екскурсій за тел.:

(03551)2-14-62

(098)9040851

Юридична адреса

Теребовлянська міська рада

Тернопільська обл., м. Теребовля, вул. Шевченка, 8

телефони:

Приймальня 2-14-62

Міський голова 2-14-61

Секретар ради 2-22-37

Перший заступник 2-22-05

Загальний відділ/Секретар виконкому:  2-19-94 (факс)

Увага! Змінюється наша електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (з 1.05.2016 буде припинено використання)

поштовий індекс 48100

Міста-побратими

Актуально

Партнери