Офіційний сайт Теребовлянської міської ради

Категорії

Сайти відділів та установ

Теребовля з висоти пташиного польоту

Оголошення

 

 

Зараз на сайті

На сайті 65 гостей та відсутні користувачі

Порядок роботи із запитувачами інформації відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" у Теребовлянській міській раді

1. Загальні положення

         1.1. Порядок роботи 

із запитувачами інформації відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" у Теребовлянській міській раді (далі – порядок) регламентує питання організації роботи із запитувачами інформації, визначає організаційні засади приймання, реєстрації, розгляду, узагальнення та аналізу запитів, а також контроль за виконанням доручень, наданих за результатами розгляду.

         1.2. Даний порядок розроблено згідно із Законом України "Про  доступ до публічної інформації".

         1.3. Працівники Теребовлянської міської ради при розгляді інформаційних запитів керуються Конституцією України, Законом України "Про доступ до публічної інформації", Інструкцією з діловодства, іншими нормативно-правовими актами та цим порядком.

         1.4. Діловодство щодо роботи із запитувачами інформації в Теребовлянській міській раді ведеться окремо від загального діловодства та покладається на відповідальну особу з питань запитів на інформацію в апараті міської ради.

         1.5. Відповідальність за стан діловодства щодо роботи із запитувачами інформації несе керівництво міської ради.

2. Реєстрація, облік та розгляд  запитів на інформацію

         2.1. У міській раді ведеться робота із запитами на інформацію, які можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Запити на інформацію можуть бути індивідуальними чи колективними.

2.2. Письмовий запит подається в довільній формі.

2.3. Запит на інформацію має містити:

- ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або  вид,  назву,  реквізити  чи зміст  документа,  щодо  якого зроблено запит,  якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

2.4. З  метою  спрощення процедури оформлення письмових запитів
на  інформацію  особа  може  подавати  запит   шляхом   заповнення
відповідних  форм  запитів  на  інформацію,  які  можна отримати у відповідальної особи з питань запитів на інформацію.

         2.5. Запити на інформацію (далі - запити), які надходять до міської ради, приймаються загальним відділом Теребовлянської міської ради і передаються відповідальній особі з питань запитів на інформацію.

         У разі надходження запитів безпосередньо до працівників міської ради запитувачу надається номер контактного телефону відповідальної особи з питань запитів на інформацію.

         2.6. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

         2.7. Для організації роботи із запитами на інформацію відповідальна особа з питань запитів на інформацію забезпечує їх реєстрацію та облік, а саме:

         реєструє їх в день надходження  в окремому журналі документообігу (реєстраційно-контрольна форма);

         перевіряє на відповідність вимогам статті  19 Закону України "Про доступ до публічної інформації";

передає запит на розгляд міському голові;

         здійснює діловодний контроль за виконанням доручень, наданих міським головою;

формує справу, яка містить запит на інформацію, додатки до нього, копії супровідних листів, відповідей заявнику, службові записки, а також листи  установ, організацій тощо (відповідальних виконавців), які надійшли за результатами розгляду;

узагальнює дані про запити на інформацію та готує доповідні записки про стан роботи з ними у Теребовлянській міській раді на вимогу керівництва міської ради.

         2.8. Кожний запит реєструється шляхом присвоєння йому реєстраційного індексу, який включає в себе позначення з урахуванням потреб систематизації, статистики, аналізу, пошуку запитів.

         Реєстраційний індекс складається з порядкового реєстраційного номера з початку року, номера за номенклатурою справ.

         Реєстраційний індекс запиту та дата його надходження зазначаються в  реєстраційно-контрольній формі (журналі) та у реєстраційному штампі, який проставляється на нижньому полі першого аркуша запиту праворуч, або на іншому вільному місці, крім місця, призначеного для підшивки документа до справи.

         2.9. Для реєстрації запиту до реєстраційно-контрольної форми (журналу) обов’язково вносяться:

         - назва документа;

         - дата створення документа;

         - дата надходження документа;

         - джерело інформації (автор, відповідний підрозділ);

         - передбачена законом підстава віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом;

         - строк обмеження доступу до інформації, у разі якщо вона віднесена до інформації з обмеженим доступом;

         - галузь;

         - ключові слова;

         - тип, носій (текстовий документ, плівки, відеозаписи, аудіозаписи тощо);

         - вид (нормативні акти, угоди, рішення, протоколи, звіти, прес-релізи);

         - проекти рішень (доповідні записки, звернення, заяви, подання, пропозиції, листи тощо);

         - форма та місце зберігання документа тощо.

         2.10. У разі якщо:

у запиті міститься питання, що не належить до компетенції міської ради, або міська рада не володіє і не зобов’язана відповідно до повноважень, передбачених законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит,

у запиті міститься питання про інформацію, що належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації",

то відповідальною особою готується супровідний лист за підписом міського голови про відмову у наданні такої інформації.

         Якщо міська рада не володіє інформацією, яка міститься у запиті, але їй відомо, хто нею володіє, відповідальна особа зобов’язана направити цей запит  належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача.       

         2.11. З резолюцією міського голови запит повертається до відповідальної особи, яка заносить зміст доручення в реєстраційно-контрольну форму (журнал).

         2.12. За резолюцією міського голови запити передаються на виконання у структурні підрозділи міської ради, за місцем знаходження інформації.

         2.13. Структурні підрозділи та посадові особи апарату міської ради, яким міським головою доручено розгляд запиту, зобов’язані детально вивчити його та надати інформацію запитувачу.

         2.14. Рішення, які приймаються за запитами, мають бути мотивованими та ґрунтуватися на нормах чинного законодавства.

         2.15. Відмова в задоволенні запиту надається в письмовій формі з посиланням на чинне законодавство, зазначенням мотивованої підстави для відмови, а також із роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

         2.16. Відстрочка в задоволенні запиту допускається у разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом України "Про доступ до публічної інформації" строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до запитувача у письмовій формі.

3. Терміни розгляду запиту

        3.1. Відповідь на запит надається запитувачу не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання  запиту апаратом міської ради.

        3.2. Якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

         3.3. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, Теребовлянська міська рада може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що в письмовій формі повідомляється запитувачу в термін не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

4. Забезпечення контролю за  розглядом запитів

         4.1. Усі запити, які надходять до міської ради, підлягають контролю.

         4.2. Контроль за виконанням доручень, наданих міським головою  щодо надання відповідей на запити, покладається на відповідальну особу.

         4.3. Запити знімаються з контролю після надання відповіді на них.

5. Узагальнення, аналіз запитів

         5.1. Запити мають систематично, але не менше одного разу на півріччя, узагальнюватися й аналізуватися. Доповідну записку про стан роботи із запитами готує відповідальна особа для врахування при узагальненні і підготовці звітів про стан роботи з документами у міській раді.

         5.2. Звіт про стан роботи із запитами повинен готуватися у порівнянні з аналогічними періодами минулих років (починаючи з року, наступного за роком введення в дію даного порядку).

         5.3. За результатами узагальнення та аналізу складається доповідна записка, яка повинна містити такі відомості:

         статистичні дані щодо кількості запитів за звітний період;

         основні види (типи) інформації, які запитуються;

         результати розгляду запитів.

6. Обов’язки міської ради щодо виконання  

   вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації"

Теребовлянська міська рада з метою виконання вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" забезпечує:

6.1. Ведення обліку запитів.

6.2. Оприлюднення інформації про свою діяльність та прийняті рішення у місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Теребовлянської міської ради (після його створення).

6.3. Надання спеціального місця – залу засідань міської ради для роботи запитувачів інформації з документами чи їх копіями, з наданням їм права робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації.

6.4. Надання достовірної, точної та повної інформації, а також у разі потреби перевірку правильності та об’єктивності наданої інформації.

6.5. Систематичне ведення обліку документів, що знаходяться в її володінні.

6.6. Призначення відповідальної особи для забезпечення доступу запитувачів до інформації.

7. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності

міської ради

7.1. Рішення, дії чи бездіяльність Теребовлянської міської ради можуть бути оскаржені до суду.

7.2. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності Теребовлянської міської  ради до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Міста-побратими

Актуально

Партнери